Vispārīgie un atmaksas noteikumi

Pakalpojuma lietošanas noteikumi

 1. Lietošanas noteikumi
  1. Šie lietošanas noteikumi attiecas uz pakalpojuma sniedzēja, Burnickis SIA, reģistrācijas numurs: 40203192231, juridiskā adrese: Rīga, Ieroču iela 2 - 1A, LV-1013, Latvija un tā autorizēto uzņēmumu (turpmāk tekstā – “Pakalpojuma sniedzējs”), tīmekļa vietni, mācību platformu un aplikāciju bava.lv (turpmāk kopā – “Platforma”) piedāvātajiem pakalpojumiem (turpmāk tekstā – “Pakalpojums”).
  2. Pakalpojuma lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – "Noteikumi") ir saistoši visām personām, kuras lieto Pakalpojumu un Platformu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Platformā reģistrēts lietotājs vai nav (turpmāk tekstā – "Lietotājs").
  3. Vienlaicīgi ar Pakalpojuma izmantošanu, tai skaitā Platformas apmeklēšanu, stājas spēkā arī citi Platformā esošie noteikumi. Ja Lietotājs izmanto Pakalpojumu un lieto Platformu, vai veic jebkādas darbības tajā, tad uzskatāms, ka attiecīgais Lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un piekrīt tos ievērot.
  4. Lietotājs, kurš nepiekrīt kaut vienam no Noteikumu nosacījumiem, nav tiesīgs izmantot Platformu un Pakalpojumu.
  5. Noteikumi attiecas uz visiem jautājumiem, uz kuriem nevar attiecināt Latvijas Republikas spēkā esošos tiesību aktus par pakalpojumu izmantošanu, un tie veido pilnīgu vienošanos starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju. Ja kādu no šo Noteikumu nosacījumiem tiesa ir atzinusi par spēkā neesošu vai nerealizējamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā.
  6. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības vienpusēji, jebkurā laikā grozīt un/vai mainīt Noteikumus. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Platformā. Lietotāja pienākums ir sekot līdzi un iepazīties ar Platformas Noteikumiem, kā arī ievērot tos.
  7. Šie Noteikumi uzskatāmi par Pakalpojuma sniedzēja un Lietotāja starpā noslēgtu pakalpojuma līgumu, kas tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. Lietotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Pakalpojuma izmantošanu, pārtraucot tā apmaksu. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Pakalpojuma sniegšanu Lietotājam, Lietotāju par to iepriekš nebrīdinot un norādot saistību pārtraukšanas iemeslu, atbilstoši pārkāpumam saskaņā ar šiem Noteikumiem.
 2. Pakalpojums
  1. Pakalpojums ir dalība autovadītāju virtuālajā apmācību platformā, kas ietver informāciju saistībā ar Automobiļa vadīšanas prasmju uzlabošanu, CSDD noteikumu ievērošanu un iekļaušanos satiksmē. Platformā publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs un tā nevar aizstāt profesionālu automobiļa vadīšanas apmācību. Lietotājs izmanto Pakalpojumu uz paša atbildību.
  2. Pakalpojumu drīkst izmantot bez vecuma ierobežojuma.
  3. Lai gan Pakalpojuma sniedzējs sniedz vadlīnijas, piemēram, rakstiskus aprakstus, attēlus vai videoklipus, ar aprakstiem kā veikt konkrētus manevrus vai trajektorijas, Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par šo darbību pareizu izpildi.
 3. Pakalpojuma iegādes tehniskais process
  1. Lai saņemtu Platformā piedāvāto Pakalpojumu, Lietotājam ir jāreģistrējas pēc Platformā noteiktās reģistrācijas kārtības.
  2. Aizpildot reģistrācijas pieteikumu, Lietotājam ir jānorāda patiesa, pilnīga un aktuāla informācija.
  3. Lai reģistrētos Platformā un saņemtu Pakalpojumu, Lietotājam jāveic šādas vai citas (atbilstoši Platformas norādījumiem) darbības:
   1. jāaizpilda lauciņi vārds, e-pasts un parole;
   2. jānorāda tā e-pasta adrese, uz kuru Pakalpojuma sniedzējs Lietotājam nosūtīs informāciju par Pakalpojuma saņemšanu;
   3. jāveic visas nepieciešamās darbības, lai norēķinātos par Pakalpojumu;
  4. Pēc veiksmīgas reģistrācijas un apmaksas veikšanas, Lietotājs saņems norādītajā e-pastā paziņojumu par sekmīgu reģistrēšanos apmācību platformā un pieeju Pakalpojumam.
 4. Pakalpojuma kvalitāte
  1. Pakalpojums tiek sniegts tāds, kāds tas ir, kas nozīmē, ka Pakalpojumu sniedzējs negarantē, ka:
   1. Pakalpojums atbilst Lietotāja prasībām;
   2. Pakalpojums ir brīvs no tehniskām kļūdām, tehniskiem pārtraukumiem, drošības caurumiem;
   3. Pakalpojums būs pieejams jebkurā laikā un jebkurā vietā.
  2. Pakalpojums tiek sniegts informatīvā veidā.
  3. Pakalpojuma sniedzēja izstrādātie mācību materiāli, nav uzskatāmi par profesionālu apmācību programmu.
  4. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ vienpusēji izbeigt sadarbību ar Lietotāju, tai skaitā, ja ir aizdomas, ka Lietotājs norādījis nepatiesus datus reģistrācijas laikā vai ir aizdomas, ka Lietotājs iegādājies Pakalpojumu krāpnieciskā ceļā.
  5. Informācija par Pakalpojumu platformā tiek nepārtraukti atjaunota, mainīta un uzlabota. Līdz ar to Platformā pieejamo pakalpojumu cena, apraksti un cita informācija var tikt norādīta nekorekti vai nepilnīgi.
 5. Apmaksas veikšana par Pakalpojumu
  1. Lai saņemtu Pakalpojumu, Lietotājs piekrīt sniegt nepieciešamo informāciju, lai Pakalpojuma apmaksas darījums būtu veiksmīgs, tai skaitā, bet ne tikai, konta vai kredītkartes numuru, informāciju par kredītkartes derīguma termiņu un/vai norēķinu personas vārdu, uzvārdu.
  2. Norēķinoties par Pakalpojumiem, Lietotājs apliecina un garantē, ka:
   1. ir tiesīgs izmantot ar norēķiniem par Pakalpojumu saistīto kredītkarti vai citu maksāšanas metodi;
   2. sniegtā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga.
  3. Iesniedzot šo Noteikumu 5. punktā noteikto informāciju, Lietotājs ir informēts, ka Pakalpojuma sniedzējs maksājumu apstrādes nolūkā var nodot šos datus maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzējiem.
  4. Lietotājam iegādājoties abonementu, katru mēnesi automātiski tiek noskaitīta nauda par pakalpojumu.
  5. Lai atteiktos no automātiskā abonementa, ir jādodas uz savu profilu, jānospiež poga “Pārvaldīt abonementu” un jāseko tālākajām instrukcijām.
 6. Abonēšanas noteikumi.
  1. Slēdzot Līgumu, Klients pilnvaro Kompāniju izmantot un apstrādāt Klienta norādītos Maksājumu kartes datus (tai skaitā maksājumu kartes numuru un tipu, tās derīguma termiņu, CVV/CVC kodu), lai veiktu Transakcijas Klienta ikmēneša abonementam. Klients ir informēts, ka Maksājumu kartes datu apstrādi un Transakciju veikšanu Kompānija nodod trešajai personai, kas darbojas Kompānijas uzdevumā uz līguma pamata (turpmāk – Maksājumu starpnieks). Klients apzinās un piekrīt tam, ka, iegādājoties ikmēneša Abonementu, Kompānija iegūst tiesības veikt (tai skaitā ar Maksājumu starpnieka starpniecību) šādas Transakcijas automātiski bez nepieciešamības saņemt atsevišķu Klienta atļauju katrai šādai Transakcijai, kas ir saistīta ar Abonēšanas maksas apmaksu. Kompānija neglabā Maksājumu kartes datus.
  2. Uzskatāms, ka Klients ir samaksāji Abonēšanas maksu dienā, kad tiek veiksmīgi veikta attiecīgā Transakcija. Transakcija Abonēšanas maksas, tiek automātiski iekasēta no Klienta šādā kārtībā:
   1. Iegādājoties Abonementu, tas ietver Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumu, kuru apmērs ir fiksēts saskaņā ar Cenrādi, tad Transakcija Abonēšanas maksas samaksai par pirmo Abonementa darbības mēnesi tiek veikta nekavējoties. Savukārt Transakcija Abonēšanas maksas samaksai par katru nākamo Abonementa darbības mēnesi tiek veikta tādā attiecīgā mēneša datumā, kas sakrīt ar Pirmās transakcijas datumu, bet, ja šajā mēnesī nav attiecīgā datuma, tad Transakcija tiek veikta šī mēneša pēdējā dienā;
   2. Abonēšanas maksas samaksai par katru nākamo Abonementa darbības mēnesi tiek veikta tādā attiecīgā mēneša datumā, kas sakrīt ar Pirmās transakcijas datumu, bet, ja šajā mēnesī nav attiecīgā datuma, tad Transakcija tiek veikta šī mēneša pēdējā dienā;
   3. Abonēšanas maksa par Abonementu, netiek atmaksāta gadījumā, ja Klients nav savlaicīgi atteicies no Abonementa un šādos apstākļos nav konstatēta Kompānijas vaina;
   4. Ja pirmais mēģinājums veikt Transakciju izrādījās neveiksmīgs (t. i. No kredītiestādes jebkādu iemeslu dēļ ir saņemts atteikums, tai skaitā, ja norēķinu kontā, kuram ir piesaistīta Maksājumu karte, nav naudas līdzekļu nepieciešamajā apmērā), Kompānija ir tiesīga nekavējoties apturēt Abonementa darbību un līdz brīdim, kad attiecīgais Klienta parāds pret Kompāniju tiks pilnībā dzēsts.
   5. Ja pirmais mēģinājums veikt Transakciju izrādījās neveiksmīgs (t. i. No kredītiestādes jebkādu iemeslu dēļ ir saņemts atteikums, tai skaitā, ja norēķinu kontā, kuram ir piesaistīta Maksājumu karte, nav naudas līdzekļu nepieciešamajā apmērā), Kompānija ir tiesīganekavējoties apturēt Abonementa darbību un līdz brīdim, kad attiecīgais Klienta parāds pret Kompāniju tiks pilnībā dzēsts.
  3. Abonēšanas maksa var mainīties, palielinoties cenām no pakalpojuma sniedzējiem platformas uzturēšanai.
 7. Lietotāja konts
  1. Lai izmantotu Pakalpojumu, Lietotājam, jākļūst par reģistrētu lietotāju. Lietotājs ir atbildīgs par šī konta uzturēšanu un šī konta pieeju nenodošanu citiem.
  2. Lietotājs ir informēts par savā profilā norādīto personas datu apstrādi, kas sīkāk skaidrota Privātuma politikā. Pēc konta izveidošanas Platformā, Lietotājs ir atbildīgs par šī konta izmantošanu.
  3. Katra Lietotāja konts Platformā tiek izveidots individuāli katram Lietotājam un ir domāts individuālai lietošanai, lietotājs nav tiesīgs savu kontu nodot lietošanā citai personai.
  4. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs apturēt Lietotāja konta darbību bez iespējām uz naudas atmaksu, ja:
   1. reģistrācijas laikā Lietotājs ir norādījis nepatiesus, nekorektus datus;
   2. Lietotājs nodevis savu kontu lietošanā citai personai;
   3. ir aizdomas par krāpšanu, neatļautu vai nelikumīgu darījumu izpildi;
   4. Lietotājs ir citādi pārkāpis šos Noteikumus.
  5. Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas nekādu atbildību par Lietotāja konta apturēšanu vai izbeigšanu.
  6. Pēc Lietotāja konta dzēšanas Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības dzēst visu informāciju par Lietotāju.
 8. Pakalpojuma samaksas atmaksa
  1. Lietotājam ir tiesības pieprasīt Pakalpojuma samaksas atmaksu 24 H laikā pēc samaksas par Pakalpojumu, iesniedzot pamatotu sūdzību. Lai atgrieztu samaksu, Lietotājam jāvēršas pie Pakalpojuma sniedzēja, pievienojot apliecinošu dokumentu par apmaksas veikšanu un aicinājumu atgriezt samaksāto naudu.
  2. Ja Pakalpojuma sniedzējs Lietotāja sūdzība atzīs par nepamatotu un Lietotājs nepiekrīt sūdzības atzīšanai par nepamatotu, Lietotājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Pakalpojuma sniedzējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
   1. vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
   2. iesnieguma iesniegšanas datumu;
   3. strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
  3. Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
  4. Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
  5. Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Saite uz SIT platformu: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV
  6. Lietotājs jebkurā brīdī brīvi un bez maksas var atteikties no Pakalpojuma savā profilā (sadaļās "Profils"). Atsakoties no Pakalpojuma, Pakalpojuma sniedzējs aptur automātisko maksājumu ieturēšanu no Lietotāja.
 9. Konkursi, akcijas un reklāmas
  1. Pakalpojuma reģistrācijas laikā Lietotājs ir sniedzis piekrišanu, Pakalpojuma sniedzējs var apstrādāt Lietotāja e-pasta adresi, lai informētu Lietotāju par dažāda veida aktualitātēm, kas saistītas ar Platformu un Pakalpojumu, tai skaitā, reklāmas akcijām un citiem līdzīgiem pakalpojumiem. Sīkāka informācija par Lietotāja personas datu apstrādi šādam mērķim pieejama Privātuma politikā.
 10. Intelektuālais īpašums
  1. Pakalpojuma sniedzējam pieder ekskluzīvas tiesības uz visu informāciju, kas ir atrodama Platformā. Līdz ar to jebkāda trešo personu veikta satura, dizaina apstrāde, datu tālāka izplatīšana un/vai cita informācijas izmantošana, un tālāka izplatīšana no Platformas bez Pakalpojuma sniedzēja atļaujas vai rakstiskas piekrišanas, ir autortiesību un citu tiesību pārkāpums, kas ir sodāms saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
  2. Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu gadījumos Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs saukt pie atbildības vainīgo personu, kura ir pilnībā atbildīga par visiem nodarītajiem zaudējumiem, kas ir vai arī varētu tikt nodarīti Pakalpojuma sniedzējam un trešajām personām (tai skaitā neiegūtā peļņa).
 11. Pakalpojuma sniedzēja atbildība
  1. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par Lietotājam nodarītajiem zaudējumiem, gadījumā, ja Lietotājs nav ievērojis šos Noteikumus un/vai nav ievērojis Pakalpojuma sniedzēja ieteikumus.
  2. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par kaitējumu, kas nodarīts Lietotājam vai trešajām personām, vadoties pēc Pakalpojumā norādītajiem Platformas apmācības materiāliem.
  3. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par Lietotāju darbībām un nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.
 12. Personas datu apstrāde
  1. Lietotāja personas dati, kas nodoti Pakalpojuma sniedzējam, izmantojot Pakalpojumu vai Platformu, tiek apstrādāti saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja Privātuma politiku.
 13. Strīdu izšķiršana
  1. Visi strīdi starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.